MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan Torba Yasa 2018 çalışmamızda Yeni Torba Yasada Neler Var? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

7103 SAYILI TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ
Değerli okurlar, 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek 27 Mart 2018 Tarihinde 30373 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer tarihinde yayınlandı. Söz konusu Kanun’da yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

HACZEDİLEN MALLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI
Yapılan düzenlemeyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.

Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.
Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.
Bu düzenlemeyle birlikte, icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

HACZEDİLEN MALIN YÜZDE 10 FAZLASIYLA BİRLİKTE ÖDENMESİ HALİNDE HACİZ İŞLEMİ KALDIRILIYOR
Yapılan düzenlemeyle, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte ödenmesi ve maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz konulmamasını sağlamaktadır.

Madde ile ayrıca bu hükmün, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF ESNAF TANIMI GENİŞLETİLMİŞTİR
Bilindiği üzere gelir vergisinden muaf esnafın tanımı 193 sayılı Kanun’un 9. Maddesiyle yapılmış ve 8 bent halinde bunlar sayılmıştır. Yapılan düzenlemeyle 9. Bent eklenmiştir. Buna göre;

Sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde (eklentileri dahil), 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satanlar da vergiden muaf esnaf sınıfına dahil edilmiştir.

Dolayısıyla bu kişilerden yapılan mal veya hizmet alımlarında gider pusulası tanzim edilmesi gerekmektedir.

GVK 9. MADDESİNİN 9. BENDİNE 10 KW’LIK SINIR ŞARTI
Yukarıda açıkladığımız madde kapsamına giren birden fazla üretim tesisine sahip olanların, söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için, bir yıl içinde tüm tesislerinden üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde de 10 kW’lık (10 kW dahil) sınır göz önünde bulundurulacaktır. Bu şekilde ürettikleri elektriği son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerini tevsik edecektir.

MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan Torba Yasa 2018 çalışmamızda Yeni Torba Yasada Neler Var? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

7103 SAYILI TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ

Değerli okurlar, 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek 27 Mart 2018 Tarihinde 30373 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer tarihinde yayınlandı. Söz konusu Kanun’da yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

HACZEDİLEN MALLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI

Yapılan düzenlemeyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir.

MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.

  1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.
  2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
  3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
  4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

Bu düzenlemeyle birlikte, icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

HACZEDİLEN MALIN YÜZDE 10 FAZLASIYLA BİRLİKTE ÖDENMESİ HALİNDE HACİZ İŞLEMİ KALDIRILIYOR

Yapılan düzenlemeyle, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte ödenmesi ve maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz konulmamasını sağlamaktadır.

Madde ile ayrıca bu hükmün, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF ESNAF TANIMI GENİŞLETİLMİŞTİR

Bilindiği üzere gelir vergisinden muaf esnafın tanımı 193 sayılı Kanun’un 9. Maddesiyle yapılmış ve 8 bent halinde bunlar sayılmıştır. Yapılan düzenlemeyle 9. Bent eklenmiştir. Buna göre;

Sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde (eklentileri dahil), 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satanlar da vergiden muaf esnaf sınıfına dahil edilmiştir.

Dolayısıyla bu kişilerden yapılan mal veya hizmet alımlarında gider pusulası tanzim edilmesi gerekmektedir.

GVK 9. MADDESİNİN 9. BENDİNE 10 KW’LIK SINIR ŞARTI

Yukarıda açıkladığımız madde kapsamına giren birden fazla üretim tesisine sahip olanların, söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için, bir yıl içinde tüm tesislerinden üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde de 10 kW’lık (10 kW dahil) sınır göz önünde bulundurulacaktır. Bu şekilde ürettikleri elektriği son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerini tevsik edecektir.

By paas

One thought on “Torba Yasa 2018 – Yeni Torba Yasada Neler Var?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir